Początek prac przy budowie przyszłej obwodnicy

Ciężkie maszyny oczyszczają już teren po którym pobiegnie nowa obwodnica Jędrzejowa. Połączy ona drogę krajową nr 78 w kierunku Chmielnika z drogą wojewódzką nr 768 do Kazimierzy Wielkiej.

Inwestycja ma odciążyć od ruchu tranzytowego  południowo-wschodnią cześć Jędrzejowa oraz jego centrum, dzięki niej poprawi się również połączenie południowych gmin województwa świętokrzyskiego z siecią dróg krajowych.

Nowa droga rozpoczyna się na drodze krajowej Nr 78, w odległości około 600 metrów od połączenia drogi krajowej nr 78 (DK 78) z ekspresową drogą krajową nr 7 (DK 7). Pobiegnie nowym śladem poza granicami miasta Jędrzejów i po około 2,5 kilometrach włączy się skrzyżowaniem typu rondo do istniejącego śladu drogi wojewódzkiej nr 768 (DW 768). W ramach inwestycji rozbudowany zostanie także liczący około 3 kilometry odcinek DW 768 w stronę Kazimierzy Wielkiej, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0170T (DP 0170T) w miejscowości Łysaków.

W ramach inwestycji przewidziano także m.in. budowę nowych i przebudowę istniejących zatok autobusowych; budowę i przebudowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych;  budowę dróg dojazdowych do pól; budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich; budowę oświetlenia drogi; rozbudowę istniejącego odwodnienia (udrożnienie rowów, budowa i przebudowa istniejących przepustów) oraz budowę nowych rowów odprowadzających wodę z pasa drogowego; budowę systemu zbiorników retencyjnych, retencyjno-infiltracyjnych, osadników oraz separatorów substancji ropopochodnych; budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym: przejść dla zwierząt średnich i małych.

Inwestycje pod nazwą „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T ) w systemie zaprojektuj-zbuduj” realizuje firma „Fart” sp. z o.o. Na początku sierpnia wykonawca oficjalnie przejął plac budowy, we wrześniu rozpoczęły się ziemne prace przygotowawcze – zdejmowanie wierzchniej warstwy gleby, tzw. odhumusowanie terenu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Wartość robót budowlanych wraz z projektem: ok. 20 milionów złotych. Planowany termin zakończenia prac 30.09.2019 rok.

Zobacz galerię zdjęć: http: //dw768.obwodnicajedrzejowa.pl/roboty-przygotowawcze/