Zaawansowanie prac w styczniu

Trwają zaawansowane prace projektowe dot. budowy obwodnicy Jędrzejowa i rozbudowy DW 768. 

Wojewoda Świętokrzyski postanowieniem Nr IR.ll.7840.1.67.2017r. z dnia 18.12.2017r. udzielił zgody na odstępstwa od wymogów Rozporządzenia Min. Transportu i Gosp. Morskiej „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”

Ponadto zakończono prace projektowe nad Projektem obejmującym roboty rozbiórkowe niezbędne dla realizacji inwestycji.