Rada Budowy nr 4

7 lipca 2017 roku odbyła się kolejna Rada Budowy Projektu. Wykonawcy zreferowali dotychczasowy postęp prac projektowych oraz zaawansowanie działań związanych z pracami projektowymi.

Podczas spotkania przedstawiciele podwykonawcy inwestycji, firmy PROMOST Consulting zreferowali dotychczasowy postęp prac projektowych:

 • PROMOST poinformował, że wystąpił do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o odstępstwo w zakresie zmian szerokości linii rozgraniczających poza terenem zabudowanym. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich wyjaśnił w odpowiedzi, że ewentualny brak zgody ze strony GDDKiA nie może być powodem do zgłaszania przez Wykonawcę roszczeń w zakresie zmiany terminów umownych.
 • PROMOST poinformował o uwagach GDDKiA dotyczących rozwiązania sytuacyjnego dla ronda w m. Piaski. Będą one przedmiotem dalszych uzgodnień na spotkaniu w GDDKiA którego termin jeszcze nie został wskazany. Ustalono, że w spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele ŚZDW.
 • PROMOST w nawiązaniu do korespondencji z ŚZDW zadał pytanie o możliwość wprowadzania zmian projektowych względem pierwotnej koncepcji i PFU. ŚZDW informuje, że zmiany względem PFU i koncepcji są możliwe o ile są uzasadnione, ale każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie i wymaga zatwierdzenia.
 • Podwykonawca PROMOST przedłożył do weryfikacji poprawiony plan sytuacyjny z liniami rozgraniczającymi dla przedmiotowej inwestycji.

W trakcie spotkania przedstawiono również stan zaawansowania robót związanych z pracami projektowymi:

 • ŚZDW w odpowiedzi na zapytanie PROMOST Consulting z dnia 12/06/2017 przekazał oficjalną informację że oświetlenie należy projektować zgodnie z Koncepcją Programowo Przestrzenną i obowiązującymi przepisami. Podwykonawca PROMOST uwzględni to stanowisko w opracowaniach branżowych.
 • ŚZDW w odpowiedzi na zapytanie PROMOST Consulting z dnia 12/06/2017 przekazał oficjalną informację że należy zaprojektować lewoskręty na drogę powiatową nr 0172T i 0170T. PROMOST uwzględni to stanowisko w opracowaniu projektowym.
 • PROMOST wystąpił do PKP PLK S.A. o pozytywne zaopiniowanie odstępstwa od warunków usytuowania budowli oraz wykonania robót ziemnych określonych w ustawie o transporcie kolejowym. W odpowiedzi uzyskał informację że właściwą stroną w sprawie jest PKP LHS.
 • PROMOST wystąpił do PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami o pozytywne zaopiniowanie odstępstwa od warunków usytuowania budowli oraz wykonania robót ziemnych określonych w ustawie o transporcie kolejowym. W odpowiedzi uzyskał pozytywną opinię.
 • PROMOST wystąpił do PKP Utrzymanie Spółka z o.o. o pozytywne zaopiniowanie odstępstwa od warunków usytuowania budowli oraz wykonania robót ziemnych określonych w ustawie o transporcie kolejowym. W odpowiedzi uzyskał informację że właściwą stroną w sprawie jest PKP LHS.
 • PROMOST wystąpił do PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. o pozytywne zaopiniowanie odstępstwa od warunków usytuowania budowli oraz wykonania robót ziemnych określonych w ustawie o transporcie kolejowym. W odpowiedzi uzyskał pozytywną opinię.
 • PROMOST wystąpił do PKP Energetyka S.A. Świętokrzyski Rejon Dystrybucji o pozytywne zaopiniowanie odstępstwa od warunków usytuowania budowli oraz wykonania robót ziemnych określonych w ustawie o transporcie kolejowym. W odpowiedzi uzyskał pozytywną opinię.
 • PROMOST dnia 20/06/2017 wystąpił do TK TELKOM Sp. z o.o. o pozytywne zaopiniowanie odstępstwa od warunków usytuowania budowli oraz wykonania robót ziemnych określonych w ustawie o transporcie kolejowym. W odpowiedzi uzyskał pozytywną opinię.
 • Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie w odpowiedzi na zapytanie PROMOST Consulting przekazał informację że należy zaprojektować lewoskręty na drogę powiatową nr 0172T i 0170T.
 • PROMOST wystąpił do Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie z prośbą o podanie informacji dot. występowania komunikacji zbiorowej na obszarze objętym inwestycją. W odpowiedzi uzyskał informację że właściwą stroną w sprawie jest Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie. PROMOST w dniu 05/07/2017 wystosował pismo w w/w sprawie do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.
 • PROMOST Consulting otrzymał od Starosty Jędrzejowskiego zatwierdzenie projektu robót geologicznych.
 • PROMOST Consulting otrzymał od ŚZMiUW w Kielcach informację o braku urządzeń melioracji wodnych oraz cieków naturalnych w obrębie inwestycji.
 • PROMOST Consulting otrzymał od GDDKiA uwagi dot. rozwiązania sytuacyjnego dla ronda w m. Piaski.
 • PROMOST Consulting wykonał inwentaryzację drogową oraz pomiary natężenia ruchu kołowego na drodze krajowej nr 78 i na skrzyżowaniach w ciągu DW 768. Wyniki pomiarów zostały uwzględnione w pracach projektowych.
 • Uzyskano mapę do celów projektowych przyjętą do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
 • PROMOST wystąpił do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach o odstępstwo od warunków usytuowania budowli oraz wykonania robót ziemnych okreśłonych w ustawie o transporcie kolejowym.
 • PROMOST Consulting wystąpił do Poslkiej Spółki Gazownictwa z prośbą o wydanie warunków przebudowy/zabezpieczenia istniejącego gazociągu.
 • PROMOST wystąpił do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w odniesieniu do odległości między skrzyżowaniami, szerokości drogi w liniach rozgraniczających oraz włączenia drogi dojazdowej.
 • Przekazano wstępne rozwiązania sytuacyjne projektantom branżowym.
 • Trwa przygotowanie wniosku o wydanie warunków technicznych przebudowy/zabezpieczenia sieci.
 • Rozpoczęto opracowywanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu

Na spotkaniu przedstawiono też plany pracy na kolejny miesiąc: PROMOST Consulting planuje: opracowanie projektu konstrukcji nawierzchni; złożenie do zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej; opracowanie wstępnych projektów branżowych; złożenie wniosku ZUDP; opracowanie operatu wodno-prawnego; rozpoczęcie opracowania audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Termin kolejnej Rady Budowy ustalono na na dzień 09.08.2017, na godzinę 10.00.