Category Archives: Aktualności

Zaawansowanie prac w styczniu

Trwają zaawansowane prace projektowe dot. budowy obwodnicy Jędrzejowa i rozbudowy DW 768. 

Wojewoda Świętokrzyski postanowieniem Nr IR.ll.7840.1.67.2017r. z dnia 18.12.2017r. udzielił zgody na odstępstwa od wymogów Rozporządzenia Min. Transportu i Gosp. Morskiej „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”

Ponadto zakończono prace projektowe nad Projektem obejmującym roboty rozbiórkowe niezbędne dla realizacji inwestycji.

Zaawansowanie prac w październiku

Trwają prace projektowe nad budową obwodnicy Jędrzejowa.

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” projektant uzyskał od Wodociągów Jędrzejowskich warunki techniczne przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej.

W dniu dzisiejszym Starosta Jędrzejowski zatwierdził dokumentację hydrogeologiczną dla przedsięwzięcia, sporządzoną we wrześniu 2017r.

Trwają uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział Kielce.

Rada budowy nr 5

9 sierpnia 2017 roku odbyła się kolejna Rada Budowy Projektu.

Podczas spotkania przedstawiciele podwykonawcy inwestycji, firmy PROMOST Consulting zreferowali dotychczasowy postęp prac projektowych. Na spotkaniu przedstawiono te plany pracy na kolejny miesiąc: PROMOST Consulting planuje wykonanie: projektu docelowej organizacji ruchu dla Etapu II inwestycji, audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, projektu konstrukcji nawierzchni, operatu wodnoprawnego dla Etapu II inwestycji, projektów branżowych, analizy i optymalizacji poszczególnych zagadnień branżowych, opracowania
operatu wodno-prawnego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Termin kolejnej Rady Budowy ustalono na na dzień 07.09.2017, na godzinę 10.00.

Rada Budowy nr 4

7 lipca 2017 roku odbyła się kolejna Rada Budowy Projektu. Wykonawcy zreferowali dotychczasowy postęp prac projektowych oraz zaawansowanie działań związanych z pracami projektowymi.

Podczas spotkania przedstawiciele podwykonawcy inwestycji, firmy PROMOST Consulting zreferowali dotychczasowy postęp prac projektowych:

  • PROMOST poinformował, że wystąpił do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o odstępstwo w zakresie zmian szerokości linii rozgraniczających poza terenem zabudowanym. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich wyjaśnił w odpowiedzi, że ewentualny brak zgody ze strony GDDKiA nie może być powodem do zgłaszania przez Wykonawcę roszczeń w zakresie zmiany terminów umownych.
  • PROMOST poinformował o uwagach GDDKiA dotyczących rozwiązania sytuacyjnego dla ronda w m. Piaski. Będą one przedmiotem dalszych uzgodnień na spotkaniu w GDDKiA którego termin jeszcze nie został wskazany. Ustalono, że w spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele ŚZDW.
  • PROMOST w nawiązaniu do korespondencji z ŚZDW zadał pytanie o możliwość wprowadzania zmian projektowych względem pierwotnej koncepcji i PFU. ŚZDW informuje, że zmiany względem PFU i koncepcji są możliwe o ile są uzasadnione, ale każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie i wymaga zatwierdzenia.
  • Podwykonawca PROMOST przedłożył do weryfikacji poprawiony plan sytuacyjny z liniami rozgraniczającymi dla przedmiotowej inwestycji.

Continue reading

Rada Budowy nr 3

8 czerwca 2017 odbyła się Rada Budowy Projektu. Na spotkaniu została przekazana informacja o tym, że Inżynier Kontaktu zatwierdził zaktualizowany przez Wykonawcę harmonogram rzeczowo – finansowy.
 Podwykonawca PROMOST Consulting przekazał Inwestorowi do weryfikacji wstępny plan sytuacyjny z liniami rozgraniczającymi dla inwestycji. Podwykonawca poinformował także, że zlecił wykonanie Dokumentacji Hydrogeologicznej.

Podczas Rady Budowy został także przedstawiony stan zaawansowania robót z podjętych czynności w zakresie prac projektowych zadania. Podwykonawca PROMOST Consulting poinformował min., że:
* złożył w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej w Jędrzejowie mapę do celów projektowych, która ma być przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
* został wykonany Projekt Robót Geologicznych oraz odbyły się pierwsze odwierty,
* otrzymał od Świętokrzyskiego Zarządu Dróg wykaz zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 768 oraz z skrzyżowań z drogami publicznymi, wykaz obiektów inżynierskich na odcinku DW 768 wraz z podaniem ich parametrów technicznych, a także dane statystyczne z ostatnich pięciu lat na temat kolizji i wypadków,
* otrzymał od Świętokrzyskiego Zarządu Dróg materiały dotyczące istniejącego wiaduktu nad linią kolejową LHS nr 65 w miejscowości Ludwinów,
* otrzymał od burmistrza Jędrzejowa informację dotyczącą dróg gminnych w zakresie dróg gminnych krzyżujących się z rozbudowaną drogą wojewódzką oraz warunki techniczne przebudowy poszczególnych dróg gminnych w zakresie skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 768,
* otrzymał od Zarządu Dróg Powiatowych informację dotyczącą dróg powiatowych krzyżujących się z rozbudowywaną drogą wojewódzką oraz warunki techniczne przebudowy skrzyżowań, które są tam umiejscowione,
wykonał inwentaryzację drogową oraz pomiary natężenie ruchu kołowego na drodze krajowej 78 i na skrzyżowaniach DW 78,
* wystąpił do PKP Linia Hutnicza o wydanie warunków technicznych przebudowy wiaduktu nad linią kolejową LHS relacji Most na rzecze Buk- Sławków Południowy w Ludwinowie,
* wystąpił do Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Express Ponidzie „ Sp. zoo z wnioskiem o wydanie warunków technicznych projektowania i budowy wiaduktu nad wąskotorową linią kolejową relacji Jędrzejów Wąski – Pińczów.
***

 

Rada Budowy nr 2

11 maja 2017 roku odbyła się 2. Rada Budowy. Na spotkaniu przedstawiciele wykonawcy, Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Fart”, przekazali oficjalnie Pani Kierownik Projektu Annie Burzyńskiej, umowę z wykonawcą prac projektowych Promost Consulting.

Niektóre decyzje, ustalenia i doniesienia z Rady Budowy nr 2:

* Promost Consulting otrzymał akceptację Zamawiającego na opracowanie mapy całego odcinka objętego projektem.

* Promost Consulting poinformował, że rozpoczął opracowanie Projektu Robót Geologicznych oraz zlecił wykonanie odwiertów. W związku z odwiertami na Drodze Krajowej nr 78 i Drodze Wojewódzkiej nr 768 zmieniona będzie organizacja ruchu. Promost Consulting opracował plan takiej organizacji, zakłada on m.in umieszczenie znaków ostrzegawczych. Właściwe instytucje – Urząd Marszałkowski, ŚZDW i policja mają zostać powiadomione o planowanych odwiertach i związanej z nimi zmianie organizacji ruchu z przynajmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.

* Promost Consulting gromadzi obecnie dokumentację konieczną do prac projektowych: mapy oraz oficjalne informacje np. o natężeniu ruchu na odcinakach trasy które będą podlegały przebudowie; o kolizjach i wypadkach drogowych; występujących tu skrzyżowaniach, obiektach technicznych, wiaduktach.

Termin kolejnej Rady Budowy wyznaczono na 08.06.2017 roku.

Rada Budowy nr 1

W piątek 31.03.17 odbyła się pierwsza Rada Budowy. Miała charakter organizacyjny. Wzięli w niej udział m.in. Karol Rożek, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Rafał Ziętal, naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji ŚZDW, Annna Burzyńska, kierownik projektu z ramienia ŚZDW, Katarzyna Alzak, kierownik Działu Przygotowania Inwestycji w ŚZDW, Andrzej Kasprzyk z Promost Consulting, Agnieszka Wychowaniec-Sitarska z Promost Consulting, Wiesław Ruchomski z Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Fart”, Tomasz Przybylski z Bico Group, Dariusz Jonos z Bico Group, Lucjan Walewski z Bico Group i Dariusz Ryń, Wademekum.sc.
Omówiono zasady współpracy i wskazano termin następnej Rady Budowy.

Zdjęcia z Rady Budowy możesz zobaczyć tutaj: http://dw768.obwodnicajedrzejowa.pl/rada-budowy/

Podpisano umowę na prace projektowe i budowę

W Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie uroczyście podpisano umowę dotyczącą zaprojektowania i budowy „trzeciej” obwodnicy Jędrzejowa. Ma ona być gotowa jesienią 2019 roku.

Nowa obwodnica połączy drogę krajową nr 78 z drogą wojewódzką 768, odciążając tym samym od ruchu centrum Jędrzejowa. W ramach inwestycji gruntownie przebudowany zostanie także trzykilometrowy odcinek drogi 768, który zaczyna się tuż za wiaduktem pod ekspresową siódemką, a kończy na skrzyżowaniu w miejscowości Łysaków. W ramach inwestycji powstaną m.in. nowe chodniki, zatoki autobusowe, drogi dla rowerów. – Nowa droga będzie posiadała wszelkie instalacje związane z odprowadzeniem wody, oświetleniem, powstaną również dodatkowe pasy do lewo i prawo skrętów, zatoki parkingowe. Położona zostanie nowa nawierzchnia eliminująca hałas – wyliczał Jan  Maćkowiak, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego. Wielkie znaczenie inwestycji podkreślił Edmund Kaczmarek, Starosta Powiatu Jędrzejowskiego. – Wybudowana obwodnica odciąży mieszkańców powiatu od uciążliwości związanych z ruchem tranzytowym – powiedział starosta Kaczmarek.

Karol Rożek, Zastępca Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wyjaśniał budowa „trzeciej obwodnicy” i modernizacja fragmentu drogi 768 jest jednym z elementów większego planu. Zgodnie z jego założeniami stopniowo, odcinek po odcinku, gruntownie zmodernizowana zostanie cała droga 768 z Jędrzejowa do Kazimierzy Wielkiej, i dalej do województwa Małopolskiego. W ten sposób powstanie nowy, wygodny i bezpieczny szlak wiodący w stronę południowych krańców województwa świętokrzyskiego. – To jedna z trzynastu najważniejszych inwestycji komunikacyjnych w Regionie Świętokrzyskim, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Będzie miała ona także znaczący  wpływ na plany związane  rewitalizacją jędrzejowskiego Rynku – komentował Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Koszt projektu „„Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T ) w systemie zaprojektuj-zbuduj”” został oszacowany na 20 milionów złotych. W ramach tej kwoty zostaną wykonane prace projektowe i budowlane oraz wykupione  grunty i budynki.
Zakończenie pierwszego etapu  związanego z  projektowaniem inwestycji  planowane jest na wiosnę przyszłego roku. Roboty budowlane powinny zakończyć się we wrześniu 2019 roku.
Umowę w imieniu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich podpisał wicedyrektor Karol Rożek. Wykonawcę, firme PRI „FART” z Kielc, reprezentował wiceprezes Wiesław Ruchomski.
***